Splošni pogoji in navodila »Agencija G-rega d.o.o. (licenca pri GZS številka 10867/1)
1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za aranžmaje organizatorja potovanja (v nadaljevanju Splošni pogoji in navodila) Agencije G-rega d.o.o., Hladilniška pot 36, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju »G-rega«) so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta G-rega in potnik oz. družina, ki se prijavlja za izbran turistični program. V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem turističnem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni v prijavnici oz. pogodbi.


2. PRIJAVA
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba ali družina (če je izpolnjena enotna prijavnica za celo družino), ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo aranžmaja ali druge storitve Agencije G-rega in se nanj oz. nanjo nanašajo Splošni pogoji in navodila.

Potnik se lahko prijavi za aranžma, ki ga organizira Agencija G-rega, preko telefona, elektronske pošte ali osebno. Ob prijavi Agencija G-rega in potnik skleneta pogodbo-prijavnico, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Pogodba-prijavnica se šteje za sklenjeno z dnem, ko jo podpišeta Agencija G-rega in potnik. Ob prijavi Agencija G-rega izda potniku en izvod prijavnice, ki pa ne velja kot potovalni dokument oz. voucher. Izvod prijavnice vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Za zavezujočo prijavo se poleg zgoraj navedenih načinov potrditve rezervacije šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki (elektronska pošta ipd.) oziroma na podlagi podpisane pogodbe, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, konkludentno dejanje, ki nakazujejo na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Program aranžmaja je objavljen na spletni strani www.g-rega.si. V primeru neujemanja pogojev med pogodbo in programom, za katerega se potnik prijavlja, so veljavni pogoji iz progama. Napake v veljavnem programu niso izključene in Agencija G-rega si pridržuje pravico objave popravka programa na spletni strani www.g-rega.si. Možna so manjša odstopanja od programa glede na vremenske in druge spremembe, vendar bodo le-ta preko predstavnika Agencije G-rega sporočena na licu mesta ali ustrezno prej, glede na razpoložljive možnosti in čas nastanka spremembe.
Agencija G-rega za svoje storitve zaračunava potniku standardne stroške prijave v višini 10,00 EUR na prijavnico. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (7. točka splošnih pogojev).
Pri turističnih aranžmajih, pri katerih Agencija G-rega nastopa le kot prodajalec programa (subagent) veljajo splošni pogoji in določila, ki jih v svojih programih navaja organizator.

3. PLAČILO STORITEV
Akontacija, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja plus stroške prijave, oz. toliko, kot je navedeno v pogodbi-prijavnici. Plačana akontaciji in stroški prijave jamčijo potniku udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem aranžmaju ali potovanju, pod pogoji, določenimi v Splošnih pogojih in navodilih in sklenjeni pogodbi-prijavnici. Preostali del je potnik dolžan poravnati najkasneje 15 dni pred začetkom potovanja oz. v roku, kot je navedeno na pogodbi-prijavnici. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in Agencija G-rega lahko ravna po določilih teh splošnih pogojev in navodil, ki urejajo odpoved aranžmaja s strani potnika.

Plačilo s strani potnika se šteje, da je opravljeno na dan in uro, ko Agencija G-rega prejme plačilo na svojem transakcijskem računu. V kolikor Agencija G-rega ne zazna plačila v dogovorjenem roku, se šteje, da lahko Agencija G-rega prekliče prijavo in da pogodba-prijavnica ni bila sklenjena ter da se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz teh splošnih pogojev.

V kolikor pride potnik v zamudo s plačilom in ne posreduje potrdila o plačilu v skladu z določbami pogodbe-prijavnice ter Splošnih pogojev in navodil, Agencija G-rega ni potrebno preveriti ali je paket še na voljo oz. ali je paket rezerviran.

4. CENE
Cene storitev Agencije G-rega so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa. Agencija G-rega si pridržuje pravico do spremembe cene, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

O morebitni spremembi cene potovanja je Agencija G-rega dolžna obvestiti potnika. V kolikor je ta cena višja od tiste, po kateri je potnik z Agencijo G-rega sklenil pogodbo-prijavnico, mu Agencija G-rega ponudi doplačilo ali paket v enakem cenovnem razredu in s podobno kvaliteto kot tisti, ki ga je potnik želel. V kolikor se s ponujenimi možnostmi potnik ne strinja, se mu vrnejo vplačani in prejeti zneski na transakcijski račun Agencije G-rega najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema pravilne informacije o številki transakcijskega računa potnika, pogodba-prijavnica pa se stornira.
V primeru opravljanja dodatnih storitev na samem kraju potovanja, ki jih potnik doplača po lastni izbiri, nastopa Agencija G-rega le kot informator in ne kot organizator, morebitne reklamacije pa rešuje potnik sam z organizatorjem teh storitev.
Objavljene cene, po katerih se potnik in Agencija G-rega dogovorita za sodelovanje in za katere se sklene pogodba-prijavnica, se lahko naknadno zvišajo ali znižajo (last minute, first minute, posebna ponudba…), vendar to ne spremeni obojestransko dogovorjene cene med potnikom in Agencijo G-rega.

5. POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizum za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, postopa Agencija G-rega po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

6. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA
Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja, ki jo pisno po priporočeni pošti ali elektronski pošti posreduje Agenciji G-rega. V tem primeru ima Agencija G-rega pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, ko je potnik predložil odpoved:

do 45 dni pred odhodom ............................................................. - 20% cene aranžmaja
44 do 30 dni pred odhodom........................................................ - 30% cene aranžmaja
29 do 23 dni pred odhodom ....................................................... - 50% cene aranžmaja
22 do 15 dni pred odhodom ....................................................... - 80% cene aranžmaja
14 do 8 dni pred odhodom ......................................................... - 90% cene aranžmaja
od 8 do dneva odhoda, oz. po odhodu aranžmaja ................ -100% cene aranžmaja
Stroške prijave ne glede na datum odpovedi zadrži Agencija G-rega.
Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik poslati pisno izjavo o odpovedi potovanja. Potnik lahko zamenjavo najde sam in je s tem upravičen do povračila vplačila, razen za morebitno razliko med višino prvotne pogodbene vrednosti in pogodbene vrednosti aranžmaja svoje menjave. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem le-to prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

7. ODSTOPNINA – RIZIKO ODPOVEDI
Če potnik ob prijavi predvideva, da se zaradi določenih okoliščin potovanja morda ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci, stari starši, vnuki, bratje, sestre) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila, ki mora vsebovati datum poslabšanja zdravstvenega stanja ali drugega razloga za odstop, kratko anamnezo bolezni, ki je zavarovancu onemogočila potovanje, vrsto terapije ter podatek, da bolniška odsotnost sovpada z začetkom poslabšanja zdravstvenega stanja. S programom se lahko določi tudi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča. Če na prijavnici-pogodbi ni zapisano drugače, znaša odstopnina 5% cene aranžmaja. V primeru uveljavljanja zavarovalnine Agencija G-rega ne nosi obveznosti oz. ni nima vpliva na odločitev zavarovalnice o višini vrnjenih vplačil. V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima Agencija G-rega pravico do povračila stroškov po splošnih pogojih in navodilih (6. točka) in ne vrača nobene odškodnine ali nadomestila za neizkoriščene storitve. Ne glede na plačano odstopnino ima Agencija G-rega v primeru odpovedi potnika pravico do povrnitve stroškov prijave v višini 10,00 EUR. Za kakršnokoli morebitno uveljavljanje odstopnine je predpogoj, da ima potnik poravnano celotno vrednost turističnega aranžmaja v skladu z določili 3. točke teh splošnih pogojev. V nasprotnem primeru zavarovalnica, kjer se uveljavlja odstopnina, upošteva le dejansko vplačan znesek in morebitno zavarovalnino lahko povrne le do višine, ki jo je potnik vplačal Agenciji G-rega d.o.o. Vsi ostali pogoji in določila glede rizika odpovedi so objavljeni ob prejemu zavarovalne police, ki jo za potnika sklene Agencija G-rega d.o.o. 

8. VREMENSKE IN SNEŽNE RAZMERE
Vremenske in snežne razmere niso razlog za odpoved potovanja sklenjenega v pogodbi-prijavnici. Agencija G-rega ravno tako ne prevzema odgovornosti za zmanjšan obseg obratovanja smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru, ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih okoliščin (vreme, naravne nesreče, tehnične ovire ...).


9. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Agencija G-rega si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše št. potnikov za potovanje z avtobusom najmanj 35 potnikov, za potovanja z lastnim prevozom pa 25 potnikov.

Agencija G-rega si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe-prijavnice, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, odstraniti ali se jim izogniti, za Agencijo G-rega pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, v kolikor bi bile znane ob sklenitvi pogodbe-prijavnice. Agencija G-rega ne prevzema odgovornosti za spremembe programa, ki so posledica nastopa kakršnekoli višje sile med potekom aranžmaja. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Agencija G-rega odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila plačanega zneska aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O vseh spremembah v programu je Agencija G-rega dolžna potnika nemudoma obvestiti.

11. REKLAMACIJE
Potnik je dolžan v kraju samem reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku Agencije G-rega ali pri organizatorju potovanja v primerih, ko Agencija G-rega nastopa kot subagent. Potnik mora pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Agencija G-rega ne bo upoštevala kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjala na pisno reklamacijo.

Če vzroka reklamacije ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom Agencije G-rega sestavi zapisnik o nastali situaciji.

Najkasneje v 8 dneh po končanem potovanju mora potnik predložiti pisno reklamacijo in priložiti zapisnik s podpisom predstavnika Agencije G-rega in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. Agencija G-rega bo upoštevala samo reklamacije z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije. Agencija G-rega ne prevzema odgovornosti za namestitvene kapacitete v smislu kvalitete, lokacije, opisa (npr. tlorisa apartmaja, razporeditve prostorov v apartmaju), števila in strukture ležišč v apartmaju ali sobi, vendar se trudi, da vedno nastopa z realnimi podatki o stanju namestitvenih kapacitet, skladno s podatki, ki jih pridobi od namestitvenega objekta ali organizatorja potovanja v tistih primerih, ko Agencija G-rega nastopa kot subagent. Agencija G-rega izrecno ne prevzema odgovornosti za stanje namestitvene kapacitete (čistoča, oprema, ogrevanje, posoda…), ker je za to stanje odgovoren lastnik objekta. Potnik rešuje navedene situacije v kraju, saj Agencija G-rega nima vpliva na zatečeno stanje apartmaja.

12. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik sam na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Agencije G-rega. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila stroškov potovanja.

13. INFORMACIJE
Ustne informacije, ki jih dobi potnik na prodajnih mestih, organizatorja aranžmaja ne obvezujejo bolj kot navedbe v ponudbi oziroma v programu.

14. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV
Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih Agencije G-rega za aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oz. nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije Agencije G-rega, zato Agencija G-rega za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno Agencije G-rega.

15. SOBE/APARTMAJI
Če potnik pri rezervaciji ni izrecno zahteval in doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (nekadilci, pogled na morje, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje ...), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem objektu. Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirjev; Agencija G-rega nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje izvajalcu storitev v kraju, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

16. KONČNA DOLOČILA
V primeru spora med strankami so Splošni pogoji in navodila obvezujoči za potnika in Agencijo G-rega. V vseh cenah iz ponudbe Agencije G-rega je že vključen davek na dodano vrednost v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje delovanje organizatorjev turističnih potovanj. Pridržujemo si pravico do sprememb v programu in napak v tisku ali na drugih medijih, kjer je potovanje oz. aranžma objavljeno.

Ljubljana, 1. avgust 2016

povpraševanje

Termini

Natančnejše urnike in termine programov lahko najdete pri opisu posamezne vadbe, vsi termini celoletnih programov pa so zbrani tudi v tabeli, ki jo najdete tukaj

Oglej si vse termine

Lokacije

Naše programe izvajamo na lokacijah:

LJUBLJANA KAMNIK DOMŽALE TRZIN

E-novice

V kolikor želite prejemati elektronske G-rega novice vpišite svoj mail naslov spodaj.

Cenik

Cena celoletnih plavalnih tečajev (25, 30-urni) znaša v Kamniku 359€, v Ljubljani pa znaša od 429€ do 550€ in se razlikuje glede na starost otroka, število učnih ur, lokacijo ter termin, zato vam jo bomo z veseljem zaupali po telefonu in vam obenem tudi podrobno obrazložili, kaj le-ta vključuje.

Cene krajših plavalnih tečajev (8,10, 12-urni) Zavoda G-rega se gibljejo od 99€ do 225€ in se razlikujejo glede na lokacijo in število učnih ur.

Cena programov telovadbe (25-urni) Zavoda G-rega (Malček skakalček, Gibalna abeceda...) znaša 249€ za celotno obdobje (možno je obročno plačilo) ali 199€, če se poleg telovadbe odločite še za celoletni tečaj plavanja. 

Cene sezonskih aktivnosti (rolanje, smučanje, rojstni dnevi...) pa so prav tako objavljene na naših podstraneh, kjer so posamezni programi tudi opisani.

Facebook

G-rega na facebook-u

 

Partnerji

Naši PARTNERJI: