Vpisni pogoji Zavoda G-rega

SPLOŠNA DOLOČILA:

Vpisni pogoji in navodila za organizacijo in izvajanje športno-rekreativne vadbe ter športno-animacijskih aktivnosti (v nadaljevanju "Vpisni pogoji") Zavoda G-rega, Hladilniška pot 36, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju »G-rega«) so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta G-rega in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni v prijavnici oz. pogodbi.


PRIJAVA:

Udeleženec programa se lahko prijavi na vadbo, ki ga organizira Zavod G-rega, na sedežu podjetja, preko telefona, e-prijavnice ali elektronske pošte. Zavod G-rega glede na udeleženčevo povpraševanje pošlje po e-pošti ali po pošti ( v kolikor e-pošta ni na voljo) prijavnico oz. pogodbo, le-ta pa izpolnjena in poslana nazaj na naslov Zavoda G-rega služi tudi kot potrdilo o rezervaciji. Ob prijavi je udeleženec  dolžan navesti vse zahtevane podatke ter plačati obrok ob vpisu. Pogodba-prijavnica se šteje za sklenjeno z dnem, ko jo podpišeta Zavod G-rega in udeleženec.

Za zavezujočo prijavo se poleg zgoraj navedenih načinov potrditve udeležbe šteje tudi udeleženčev prihod na vadbo brez vrnjene prijavnice ali brez plačila prijavnine, če je delno ali v celoti koristil vadbo oz. program.
 

PROGRAM DELA:

Program dela v okviru obiskovane vadbe je objavljen na spletni strani www.g-rega.si, hkrati pa ga Zavod G-rega na željo udeleženca po potrebi in glede na dodatna vprašanja ali situacijo na vadbi obrazloži tudi po telefonu ali preko e-pošte ter preko informacij, ki jih v ustni obliki posreduje predstavnik organizatorja programa na udeleženčevi prvi učni uri. Možna so odstopanja od programa glede na realno stanje, ki se pokaže na licu mesta ob poteku vadbe in v zvezi s tem lahko prihaja do smiselnih sprememb. Udeležba vadečih na posameznem programu lahko odstopa od glavnine vadečih v skupini, v kolikor Zavod G-rega oceni, da je to smotrno in smiselno glede starost, sposobnosti in morebitne omejitve.

CENE IN PLAČILO STORITEV:

Cene storitev Zavoda G-rega so določene s programom, lokacijo vadbe, vrsto, obliko in pogostostjo vadbe ter veljajo od dneva objave programa, opredeljene pa so v prijavnici/pogodbi. Zavod G-rega si pridržuje pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

V primeru obročnega plačila (3-8 obrokov) se končna cena programa zviša za 6% glede na osnovno ceno programa.  

Objavljene cene, po katerih se udeleženec in Zavod G-rega dogovorita za sodelovanje in za katere se sklene pogodba-prijavnica, se lahko za druge udeležence v enakem ali istem programu naknadno zvišajo ali znižajo (last minute, first minute, posebna ponudba…), vendar to ne spremeni obojestransko dogovorjene cene med udeležencem in Zavodom G-rega.

Udeleženec se v primeru obročnega odplačevanja, neodvisno od udeležbe in trajanja programa, zavezuje poravnati vse obroke v celoti ter v rokih, navedenih v tej pogodbi/prijavnici, v nasprotnem ima Zavod G-rega pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in neplačan(e) obrok(e) oz. obveznost po tej pogodbi/prijavnici sodno izterjati.

Udeleženec ima ob začetku obiskovanja programa na voljo dve (2) poskusni učni uri, ki sta finančno opredeljeni kot »obrok ob vpisu«.  V primeru prejete pisne odpovedi po poteku poskusnih dveh (2) ur najkasneje do naslednje zaporedne učne ure,  izvajalec od udeleženca programa ne bo terjal nadaljnjih plačil. Prvi obrok ob vpisu se NE vrača in služi kot vpis v program, rezervacija mesta ter krije finančne stroške vpisa, administrativne stroške ter organizacijske stroške.

POPUSTI:

Morebitni popust se prizna (popust se vedno obračuna na cenejši program):

- drugemu in vsakemu naslednjemu otroku iz iste družine, vpisanemu v celoletni program v isti sezoni.

- v primeru, da je otrok vpisan v dva celoletna programa, se prizna popust na drugi oz. cenejši celoletni program,

- popusti se obračunajo pri plačilu zadnjega obroka in se med seboj ne seštevajo. Popust se izračuna na osnovno ceno tečaja.

Višina morebitnega popusta je opredeljena na prijavnici/pogodbi.

ODSTOPI IN VRAČILA:

Udeleženec lahko v vsakem trenutku iz kakršnegakoli razloga odstopi od programa. Kot dan odpovedi se šteje dan, ko je Zavod G-rega prejel pisno odpoved po pošti (priporočeno) ali elektronski pošti /(zahtevano potrdilo, da je prejemnik e-pošte sporočilo prejel). V tem primeru za odstop in vračilo veljajo vpisni pogoji ter pogoji, zapisani na prijavnici / pogodbi. Zavod G-rega bo udeležencu bodisi na njegov TRR vrnil znesek v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi, bodisi izdal dobropis v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi za neizkoriščen del programa. Udeleženec programa pa se obvezuje poravnati vse obveznosti do trenutka odpovedi oz. izpisa udeleženca iz programa.

Skladno s pogoji s prijavnice/pogodbe Zavod G-rega udeležencu v primeru odstopa zaračuna odstopnino v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi.

Dobropis je unovčljiv na programih, zapisanih na dobropisu, v istem šolskem letu in prvem naslednjem šolskem letu in NI prenosljiv na drugo osebo ali izplačljiv v denarju oz. kakorkoli drugače kot v obliki obiskovanja programa, opredeljenega v dobropisu.

NADOMEŠČANJE ZAMUJENIH UČNIH UR:

Zavod G-rega nudi udeležencu programa možnost, da v primeru odsotnosti zamujene učne ure (skupaj največ 5 učnih ur) nadomesti v drugih razpoložljivih terminih, v kolikor so le-ti na voljo.

Nadomeščanje posamezne učne ure se lahko izvede najkasneje v 8-ih dneh od posameznega dneva odsotnosti udeleženca na izbranem programu ne glede na razlog manjkanja, razen če gre za odsotnost in zdravstvenih razlogov in za to obstaja zdravniško potrdilo. V tem primeru se za datume nadomeščanja medsebojno dogovorita udeleženec in Zavod G-rega. V primeru, da udeleženec zamujenih učnih ur ne nadomesti, to ni razlog za povračilo zamujenih učnih ur v finančni obliki oz. vračilu v denarni obliki.

SPLOŠNE DOLOČBE:

- prvi obrok in morebitna ostala predplačila se plačniku brezobrestno vrne v celoti, če na program, na katerega se udeleženec prijavlja, ne bi bilo prijavljenih dovolj udeležencev in programa zaradi tega ne bi bilo mogoče izvesti.

- v primeru višje sile, organizacijskih ovir ali okvare bazena oz. športnega objekta, kjer se vadba izvaja, se program lahko podaljša in izvede najkasneje do konca šolskega leta. V kolikor kljub podaljšanju programa ne bo mogoče izvesti v celoti, bo izvajalec vrnil naročniku sorazmeren delež neizkoriščenega dela programa ali mu ponudil ustrezne nadomestne rešitve. Sorazmerni delež se izračuna na osnovno ceno programa.

- Udeleženec je dolžan na izbrani program priti 10min pred pričetkom.

- v primeru povečanja stroška prostorskih kapacitet za več kot 5% si izvajalec pridružuje pravico do uskladitve cen programa.

- vsak udeleženec oz. starši ali skrbnik prejme en izvod pogodbe/prijavnice.

- vse spore bosta stranki reševali sporazumno.

- v primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete.

S podpisom prijavnice/pogodbe oz. obiskovanjem programa udeleženec dovoljuje objavo slikovnega gradiva, ki nastane pri izvedbi programov Zavoda G- REGA, na spletni strani Zavoda G-REGA ter v galeriji slik s programov, ki jih ob koncu programov objavimo na spletni strani (dostop z geslom).

DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici/pogodbi resnični, podani prostovoljno in da je pogodba/prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da Zavod G-REGA osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti po tej pogodbi/prijavnici ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja Zavoda G-REGA.

Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do mojega preklica oz. največ 5 let ter izjavljam, da sem seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.

Udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te prijavnice/pogodbe.

 

Ljubljana, avgust 2017

povpraševanje

Termini

Natančnejše urnike in termine programov lahko najdete pri opisu posamezne vadbe, vsi termini celoletnih programov pa so zbrani tudi v tabeli, ki jo najdete tukaj

Oglej si vse termine

Lokacije

Naše programe izvajamo na lokacijah:

LJUBLJANA KAMNIK DOMŽALE TRZIN

E-novice

V kolikor želite prejemati elektronske G-rega novice vpišite svoj mail naslov spodaj.

Cenik

Cena celoletnih plavalnih tečajev (25, 30-urni) znaša v Kamniku 359€, v Ljubljani pa znaša od 429€ do 550€ in se razlikuje glede na starost otroka, število učnih ur, lokacijo ter termin, zato vam jo bomo z veseljem zaupali po telefonu in vam obenem tudi podrobno obrazložili, kaj le-ta vključuje.

Cene krajših plavalnih tečajev (8,10, 12-urni) Zavoda G-rega se gibljejo od 99€ do 225€ in se razlikujejo glede na lokacijo in število učnih ur.

Cena programov telovadbe (25-urni) Zavoda G-rega (Malček skakalček, Gibalna abeceda...) znaša 249€ za celotno obdobje (možno je obročno plačilo) ali 199€, če se poleg telovadbe odločite še za celoletni tečaj plavanja. 

Cene sezonskih aktivnosti (rolanje, smučanje, rojstni dnevi...) pa so prav tako objavljene na naših podstraneh, kjer so posamezni programi tudi opisani.

Facebook

G-rega na facebook-u

 

Partnerji

Naši PARTNERJI: