Splošni pogoji

 • Splošni pogoji in navodila »Agencija G-rega d.o.o. (licenca pri GZS številka 10867/1)

  1. SPLOŠNA DOLOČILA

  Splošni pogoji in navodila za aranžmaje organizatorja potovanja (v nadaljevanju Splošni pogoji in navodila) Agencije G-rega d.o.o., Hladilniška pot 36, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju »G-rega«) so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta G-rega in potnik oz. družina, ki se prijavlja za izbran turistični program. V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem turističnem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni v prijavnici oz. pogodbi.

  2. PRIJAVA

  Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba ali družina (če je izpolnjena enotna prijavnica za celo družino), ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo aranžmaja ali druge storitve Agencije G-rega in se nanj oz. nanjo nanašajo Splošni pogoji in navodila.

  Potnik se lahko prijavi za aranžma, ki ga organizira Agencija G-rega, preko telefona, elektronske pošte ali osebno. Ob prijavi Agencija G-rega in potnik skleneta pogodbo-prijavnico, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Pogodba-prijavnica se šteje za sklenjeno z dnem, ko jo podpišeta Agencija G-rega in potnik. Ob prijavi Agencija G-rega izda potniku en izvod prijavnice, ki pa ne velja kot potovalni dokument oz. voucher. Izvod prijavnice vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.

  V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

  Za zavezujočo prijavo se poleg zgoraj navedenih načinov potrditve rezervacije šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki (elektronska pošta ipd.) oziroma na podlagi podpisane pogodbe, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, konkludentno dejanje, ki nakazujejo na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

  Program aranžmaja je objavljen na spletni strani www.g-rega.si. V primeru neujemanja pogojev med pogodbo in programom, za katerega se potnik prijavlja, so veljavni pogoji iz progama. Napake v veljavnem programu niso izključene in Agencija G-rega si pridržuje pravico objave popravka programa na spletni strani www.g-rega.si. Možna so manjša odstopanja od programa glede na vremenske in druge spremembe, vendar bodo le-ta preko predstavnika Agencije G-rega sporočena na licu mesta ali ustrezno prej, glede na razpoložljive možnosti in čas nastanka spremembe.
  Agencija G-rega za svoje storitve zaračunava potniku standardne stroške prijave v višini 10,00 EUR na prijavnico. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (7. točka splošnih pogojev).
  Pri turističnih aranžmajih, pri katerih Agencija G-rega nastopa le kot prodajalec programa (subagent) veljajo splošni pogoji in določila, ki jih v svojih programih navaja organizator.

  3. PLAČILO STORITEV

  Akontacija, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja plus stroške prijave, oz. toliko, kot je navedeno v pogodbi-prijavnici. Plačana akontacija in stroški prijave jamčijo potniku udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem aranžmaju ali potovanju, pod pogoji, določenimi v Splošnih pogojih in prejetih navodilih ter sklenjeni pogodbi-prijavnici. Preostali del je potnik dolžan poravnati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja oz. v roku, kot je navedeno na pogodbi-prijavnici. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in Agencija G-rega ravna po določilih teh splošnih pogojev in navodil, ki urejajo odpoved aranžmaja s strani potnika.

  Plačilo s strani potnika se šteje, da je opravljeno na dan in uro, ko Agencija G-rega prejme plačilo na svojem transakcijskem računu. V kolikor Agencija G-rega ne zazna plačila v dogovorjenem roku, se šteje, da lahko Agencija G-rega prekliče prijavo in da pogodba-prijavnica ni bila sklenjena ter da se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz teh splošnih pogojev.

  V kolikor pride potnik v zamudo s plačilom in ne posreduje potrdila o plačilu v skladu z določbami pogodbe-prijavnice ter Splošnih pogojev in navodil, Agencija G-rega ni potrebno preveriti ali je paket še na voljo oz. ali je paket rezerviran.

  4. CENE

  Cene storitev Agencije G-rega so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa. Agencija G-rega si pridržuje pravico do spremembe cene, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

  O morebitni spremembi cene potovanja je Agencija G-rega dolžna obvestiti potnika. V kolikor je ta cena višja od tiste, po kateri je potnik z Agencijo G-rega sklenil pogodbo-prijavnico, mu Agencija G-rega ponudi doplačilo ali paket v enakem cenovnem razredu in s podobno kvaliteto kot tisti, ki ga je potnik želel. V kolikor se s ponujenimi možnostmi potnik ne strinja, se mu vrnejo vplačani in prejeti zneski na transakcijski račun Agencije G-rega najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema pravilne informacije o številki transakcijskega računa potnika, pogodba-prijavnica pa se stornira.
  V primeru opravljanja dodatnih storitev na samem kraju potovanja, ki jih potnik doplača po lastni izbiri, nastopa Agencija G-rega le kot informator in ne kot organizator, morebitne reklamacije pa rešuje potnik sam z organizatorjem teh storitev.
  Objavljene cene, po katerih se potnik in Agencija G-rega dogovorita za sodelovanje in za katere se sklene pogodba-prijavnica, se lahko naknadno zvišajo ali znižajo (last minute, first minute, posebna ponudba…), vendar to ne spremeni obojestransko dogovorjene cene med potnikom in Agencijo G-rega.

  5. POTNI DOKUMENTI

  Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ter po potrebi druge dokumente, potrebne za vstop v drugo državo (npr. covidno potrdilo). Potnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizum za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, postopa Agencija G-rega po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

  6. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

  Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja, ki jo pisno po priporočeni pošti ali elektronski pošti (v tem primeru, mora prejeti potrdilo, da je Agencija G-rega e-pošto prejela v svoj e-poštni predal “prejete pošte” posreduje Agenciji G-rega. V tem primeru ima Agencija G-rega pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, ko je potnik predložil odpoved:

  do 45 dni pred odhodom ……………………………………………………. – 20% cene aranžmaja
  44 do 30 dni pred odhodom……………………………………………….. – 30% cene aranžmaja
  29 do 23 dni pred odhodom ………………………………………………. – 50% cene aranžmaja
  22 do 15 dni pred odhodom ………………………………………………. – 80% cene aranžmaja
  14 do 8 dni pred odhodom ………………………………………………… – 90% cene aranžmaja
  od 8 do dneva odhoda, oz. po odhodu aranžmaja ……………. -100% cene aranžmaja
  Stroške prijave ne glede na datum odpovedi zadrži Agencija G-rega.
  Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik poslati pisno izjavo o odpovedi potovanja. Potnik lahko zamenjavo najde sam in je s tem upravičen do povračila vplačila, razen za morebitno razliko med višino prvotne pogodbene vrednosti in pogodbene vrednosti aranžmaja svoje menjave. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem le-to prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

  7. ODSTOPNINA – RIZIKO ODPOVEDI

  Če potnik ob prijavi predvideva, da se zaradi določenih okoliščin potovanja morda ne bo udeležil, lahko položi odstopnino, vendar le v skladu s splošnimi pogoji, ki jih določa zavarovalnica, pri kateri potnik sklene zavarovanje odpovedi potovanja. Agencija G-rega ne nudi te storitve in je tudi ne zaračunava, temveč se za sklenitev tovrstnega zavarovanja odloča potnik v lastni režiji in neodvisno od Agencije G-rega. V primeru uveljavljanja zavarovalnine Agencija G-rega ne nosi obveznosti oz. ni nima vpliva na odločitev zavarovalnice o višini vrnjenih vplačil. V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, Agencija G-rega ne vrača nobene odškodnine ali nadomestila za neizkoriščene storitve. Za kakršnokoli morebitno uveljavljanje odstopnine je predpogoj, da ima potnik poravnano celotno vrednost turističnega aranžmaja v skladu z določili 3. točke teh splošnih pogojev. V nasprotnem primeru zavarovalnica, kjer se uveljavlja odstopnina, upošteva le dejansko vplačan znesek in morebitno zavarovalnino lahko povrne le do višine, ki jo je potnik vplačal Agenciji G-rega d.o.o. Vsi ostali pogoji in določila glede rizika odpovedi so objavljeni ob prejemu zavarovalne police, ki jo potnik sklene sam in neodvisno od Agencije G-rega.

  8. VREMENSKE IN SNEŽNE RAZMERE

  Vremenske in snežne razmere niso razlog za odpoved potovanja sklenjenega v pogodbi-prijavnici. Agencija G-rega ravno tako ne prevzema odgovornosti za zmanjšan obseg obratovanja smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru, ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih okoliščin (vreme, naravne nesreče, tehnične ovire …).

  9. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

  Agencija G-rega si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov oz. če oceni, da varnostne ali epidemiološke razmere v državi, kjer se odvija aranžma, ne nudijo dovolj varnih pogojev za izvedbo. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše št. potnikov za potovanje z avtobusom najmanj 45 potnikov, za potovanja z lastnim prevozom pa 30 potnikov.

  Agencija G-rega si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe-prijavnice, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, odstraniti ali se jim izogniti, za Agencijo G-rega pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, v kolikor bi bile znane ob sklenitvi pogodbe-prijavnice. Agencija G-rega ne prevzema odgovornosti za spremembe programa, ki so posledica nastopa kakršnekoli višje sile med potekom aranžmaja. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Agencija G-rega odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila plačanega zneska aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O vseh spremembah v programu je Agencija G-rega dolžna potnika nemudoma obvestiti.

  10. IZREDNE SITUACIJE, IZREDNI DOGODKI, IZREDNE RAZMERE ALI ODPOVED ZARADI VIŠJE SILE oz. RAZGLASITVE EPIDEMIJE oz. UVRSTITVE DRŽAVE DESTINACIJE POTOVANJA NA ORANŽNI ALI RDEČI SEZNAM ALI ČRNI SEZNAM:

  V primeru, da se v času med dnem prijave in dnem zaključka programa zgodijo nepričakovane situacije, oz. se spremeni zdravstvena situacija v državi, ki program po svoji osnovni funkciji spremeni, oz. da prejmemo s strani pristojnih organov dodatna navodila/priporočila oz. omejitve, bomo le-te upoštevali in program po potrebi spremenili oz. dopolnili. Ob morebitni prepovedi izvajanja dela dejavnosti (primer: uporaba bazena, uporaba smučišča), se v okviru programa izvedejo nadomestne aktivnosti, s čimer se ne spremeni finančna struktura oz. obveznost plačila programa. V primeru, da se zaradi okoliščin oz. navodili pristojnih organov s programom v nobeni obliki ne more nadaljevati, lahko Agencija G-rega d.o.o. ta program odpove, za neizkoriščen oz. neizveden del programa pa udeležencu prizna dobropis za istovrstno dejavnost v času in 1-letnem obdobju od dneva ponovnega pričetka izvajanja programov, ki se lahko v primeru, da bi tudi po preteku tega obdobja še naprej trajale izredne razmere, to obdobje tudi podaljša. 

  Agencija G-rega d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo a prenosljivimi boleznimi v času udeležbe na programu oz. v času izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu stvar popolnoma lastne odločitve. 

  V primeru, da Republika Slovenija za državo, kjer Agencija G-rega d.o.o. izvaja program, razglasi povečano zdravstveno tveganje, zaradi katerega izvedba programa ni možna , ima Agencija G-rega d.o.o. pravico program odpovedati, potnikom pa zaračunati stroške organizacije v višini 20% od vrednosti aranžmaja, pri čemer 50% te vrednosti potnik lahko koristi v obliki voucher v roku 1 leta od izdaje le-tega, 50% te vrednosti pa predstavlja znesek, ki se potniku ne vrača. – s prijavo na počitnice se strinjate s pogoji, ki veljajo oz. bodo v času termina, za katerega se prijavljate, veljali za prestop meje / namestitev / uporabo žičniških naprav (t.j. PCT, covidno potrdilo…). V vseh ostalih primerih (torej, da se program lahko izvede) pa veljajo splošni pogoji Agencije G-rega d.o.o. ter vaši pogoji rizika odpovedi (le-tega vplačate opcijsko po lastni presoji in po lastnem izboru) in ob tem NE velja vračilo denarja v primeru odpovedi ali prekinitve aranžmaja zaradi okužbe, karantene na lokaciji potovanja ipd. Agencija G-rega d.o.o. v teh primerih žal ne more kriti ali povrniti morebitnega neizkoriščenega dela aranžmaja…

  12. IZJAVA COVID:

  Potniki se ob prijavi na aranžma v organizaciji Agencije G-rega d.o.o. strinjajo s pogoji, omejitvami in vsemi specifikami v zvezi z aktualnimi razmerami in posebnostmi v povezavi s koronavirusom Covid-19. Agencija G-rega d.o.o. lahko vse ali del svojih aktivnosti prilagodi in spremeni do te mere, da bodo le-te usklajene in prilagojene razmeram, priporočilom in zapovedim, ki bodo veljale v trenutku potovanja.

  Vse informacije v zvezi z omejitvami ter izjavo za potnike v povezavi s koronavirusom so del splošnih pogojev Agencije G-rega d.o.o. in jo najdete na http://www.g-rega.si/izjava-covid

  Teden dni pred odhodom na potovanje bo potnik po e-pošti prejel izjavo Covid-19, ki jo mora podpisano vrniti na naslov organizatorja najkasneje do dneva odhoda. Odpoved zaradi okuženosti potnika ali potnikovih družinskih članov ne spremeni obveznosti do organizatorja potovanja in v zvezi s tem veljajo splošni pogoji poslovanja Agencije G-rega d.o.o.

  Odhod na potovanje brez izpolnjene izjave Covid-19 ni mogoč.

  11. REKLAMACIJE

  Potnik je dolžan v kraju samem reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku Agencije G-rega ali pri organizatorju potovanja v primerih, ko Agencija G-rega nastopa kot subagent. Potnik mora pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Agencija G-rega ne bo upoštevala kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjala na pisno reklamacijo.

  Če vzroka reklamacije ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom Agencije G-rega sestavi zapisnik o nastali situaciji.

  Najkasneje v 8 dneh po končanem potovanju mora potnik predložiti pisno reklamacijo in priložiti zapisnik s podpisom predstavnika Agencije G-rega in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. Agencija G-rega bo upoštevala samo reklamacije z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije. Agencija G-rega ne prevzema odgovornosti za namestitvene kapacitete v smislu kvalitete, lokacije, opisa (npr. tlorisa apartmaja, razporeditve prostorov v apartmaju), števila in strukture ležišč v apartmaju ali sobi, vendar se trudi, da vedno nastopa z realnimi podatki o stanju namestitvenih kapacitet, skladno s podatki, ki jih pridobi od namestitvenega objekta ali organizatorja potovanja v tistih primerih, ko Agencija G-rega nastopa kot subagent. Agencija G-rega izrecno ne prevzema odgovornosti za stanje namestitvene kapacitete (čistoča, oprema, ogrevanje, posoda…), ker je za to stanje odgovoren lastnik objekta. Potnik rešuje navedene situacije v kraju, saj Agencija G-rega nima vpliva na zatečeno stanje apartmaja.

  12. IZGUBA DOKUMENTOV

  Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik sam na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Agencije G-rega. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila stroškov potovanja.

  13. INFORMACIJE

  Ustne informacije, ki jih dobi potnik na prodajnih mestih, organizatorja aranžmaja ne obvezujejo bolj kot navedbe v ponudbi oziroma v programu.

  14. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV

  Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih Agencije G-rega za aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oz. nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije Agencije G-rega, zato Agencija G-rega za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno Agencije G-rega.

  15. SOBE/APARTMAJI

  Če potnik pri rezervaciji ni izrecno zahteval in doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (nekadilci, pogled na morje, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje …), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem objektu. Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirjev; Agencija G-rega nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje izvajalcu storitev v kraju, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

  16. KONČNA DOLOČILA in SPLOŠNE DOLOČBE:

  • prvi obrok in morebitna ostala predplačila se plačniku brezobrestno vrne v celoti, če na program, na katerega se udeleženec prijavlja, ne bi bilo prijavljenih dovolj udeležencev in programa zaradi tega ne bi bilo mogoče izvesti.
  • vse spore bosta stranki reševali sporazumno.
  • v primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete.

  S podpisom prijavnice/pogodbe oz. obiskovanjem programa udeleženec dovoljuje objavo slikovnega ali video gradiva, ki nastane pri izvedbi programov Agencije G- REGA, na spletni straneh G-REGA ter na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram…) 

  IZJAVA O ZASEBNOSTI:

  1. Zavod G-REGA (zavod) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno

  zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Zavod bo osebne podatke uporabil izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkril nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.

  2. Hramba podatkov

  Zavod hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

  Zavod hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi.

  Podatke o zdravstvenih posebnostih zavod obdeluje na podlagi vaše privolitve za namene izvajanja pogodbe do vašega preklica, vendar najdlje pet let od izpolnitve pogodbe.

  Zavod obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica.

  Zavod lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah zavoda tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov zavoda, ki temeljijo na privolitvah posameznikov ali na podlagi nakupa.

  Zavod lahko v nekaterih primerih vaše podatke posreduje tudi drugim podjetjem z namenom izvedbe dogovorjene storitve kot na primer hotelom, prenočiščem in ponudnikom prevozov.

  Zavod hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi.

  Podatke, ki jih posredujete zavodu G-REGA na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete.

  Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

  3. Vaše pravice

  Zavod skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

  • pravico od zavoda zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
  • pravico od zavoda pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
  • pravico, da zavod brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da zavod brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon;
  • pravico, da zavod omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga zakon;
  • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval zavodu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od zavoda zahteva da posreduje te podatke neposredno.
  • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba ali zakon.

  4. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

  Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri zavodu G-REGA. Zavod lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke.

  Zavod mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju

  zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora zavod obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko zavod s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da zavod trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

  Zavod v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.

  Če posameznik po prejeti odločitvi zavoda meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri zavodu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Zavod mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če zavod ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri

  Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

  V postopku pritožbe zoper odločitev zavoda po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo.

  Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

  5. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

  Zavod lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

  DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

  Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici/pogodbi resnični, podani prostovoljno in da je pogodba/prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

  Udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da Zavod G-REGA osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

  Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti po tej pogodbi/prijavnici ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja Zavoda G-REGA.

  Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do mojega preklica oz. največ 5 let ter izjavljam, da sem seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.

  Udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te prijavnice/pogodbe.

  V primeru spora med strankami so Splošni pogoji in navodila obvezujoči za potnika in Agencijo G-rega. V vseh cenah iz ponudbe Agencije G-rega je že vključen davek na dodano vrednost v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje delovanje organizatorjev turističnih potovanj. Pridržujemo si pravico do sprememb v programu in napak v tisku ali na drugih medijih, kjer je potovanje oz. aranžma objavljeno.

   

  Ljubljana, avgust 2020