Vpisni pogoji

 • Vpisni pogoji Zavoda G-rega

  SPLOŠNA DOLOČILA:

  Vpisni pogoji in navodila za organizacijo in izvajanje športno-rekreativne vadbe ter športno-animacijskih aktivnosti (v nadaljevanju “Vpisni pogoji”) Zavoda G-rega, Hladilniška pot 36, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju »G-rega«) so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta G-rega in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni v prijavnici oz. pogodbi oz. računu.

  PRIJAVA:

  Udeleženec programa se lahko prijavi na vadbo, ki ga organizira Zavod G-rega, na sedežu podjetja, preko telefona, e-prijavnice ali elektronske pošte. Zavod G-rega glede na udeleženčevo povpraševanje pošlje po e-pošti ali po pošti ( v kolikor e-pošta ni na voljo) prijavnico oz. pogodbo oz. račun, le-ta pa izpolnjena oz. s plačanimi obrokom ob vpisu služi tudi kot potrdilo o rezervaciji. Ob prijavi je udeleženec dolžan navesti vse zahtevane podatke ter plačati obrok ob vpisu. Pogodba-prijavnica se šteje za sklenjeno z dnem, ko je poravnan 1. obrok ob vpisu, kar je potrebno poravnati v 7-ih dneh od prejema prijavnice/pogodbe/računa

  Za zavezujočo prijavo se poleg zgoraj navedenih načinov potrditve udeležbe šteje tudi udeleženčev prihod na vadbo brez vrnjene prijavnice ali brez plačila prijavnine, če je delno ali v celoti koristil vadbo oz. program.
   

  PROGRAM DELA:

  Program dela v okviru obiskovane vadbe je objavljen na spletni strani www.g-rega.si, hkrati pa ga Zavod G-rega na željo udeleženca po potrebi in glede na dodatna vprašanja ali situacijo na vadbi obrazloži tudi po telefonu ali preko e-pošte ter preko informacij, ki jih v ustni obliki posreduje predstavnik organizatorja programa na udeleženčevi prvi učni uri. Možna so odstopanja od programa glede na realno stanje, ki se pokaže na licu mesta ob poteku vadbe in v zvezi s tem lahko prihaja do smiselnih sprememb. Udeležba vadečih na posameznem programu lahko odstopa od glavnine vadečih v skupini, v kolikor Zavod G-rega oceni, da je to smotrno in smiselno glede starost, sposobnosti in morebitne omejitve.

   

  CENE IN PLAČILNI POGOJI:

  Cene storitev Zavoda G-rega so določene s programom, lokacijo vadbe, vrsto, obliko in pogostostjo vadbe ter veljajo od dneva objave programa, opredeljene pa so v prijavnici/pogodbi. Zavod G-rega si pridržuje pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

  Objavljene cene, po katerih se udeleženec in Zavod G-rega dogovorita za sodelovanje in za katere se sklene pogodba-prijavnica, se lahko za druge udeležence v enakem ali istem programu naknadno zvišajo ali znižajo (last minute, first minute, posebna ponudba…), vendar to ne spremeni obojestransko dogovorjene cene med udeležencem in Zavodom G-rega.

  Udeleženec se pri obročnem odplačevanju, neodvisno od udeležbe in trajanja programa, zavezuje poravnati vse obroke v celoti ter v rokih, navedenih v tej pogodbi/prijavnici/računu, v nasprotnem ima Zavod G-rega pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in neplačan(e) obrok(e) oz. obveznost po tej pogodbi/prijavnici/računu sodno izterjati.

  V letnih tečajih (tečaji plavanja, telovadbe in rolanja… v terminih od septembra do junija) ima udeleženec ob začetku obiskovanja programa na voljo dve (2) poskusni učni uri, ki sta finančno opredeljeni kot »obrok ob vpisu«, ki znaša  30€ – 50€ (odvisno od vrste, trajanja in lokacije tečaja). V primeru prejete pisne odpovedi po poteku poskusnih dveh (2) ur najkasneje do naslednje zaporedne učne ure, izvajalec od udeleženca programa ne bo terjal nadaljnjih plačil. Prvi obrok ob vpisu se NE vrača in služi kot vpis v program, rezervacija mesta ter krije finančne stroške vpisa, administrativne stroške ter organizacijske stroške. Preostali del tečaja udeleženec poravna v rokih in na način, naveden v prijavi oz. v računu, ki ga prejme za program.

  V sezonski tečajih (poletno počitniško varstvo, poletni tečaji plavanja…) se ob prejetju računa za celotni program plača 1. obrok v višini 30€-50€ (odvisno od vrste, trajanja in lokacije tečaja), ki velja kot akontacija in rezervacija mesta, ki se v primeru pisne odpovedi programa manj kot 14 dni pred pričetkom programa ne vrača. 

   

  POPUSTI:

  Morebitni popust se prizna (popust se vedno obračuna na cenejši program) in je odvisen od vrste programa:

  • drugemu in vsakemu naslednjemu otroku iz iste družine, vpisanemu v celoletni program v isti sezoni.
  • v primeru, da je otrok vpisan v dva celoletna programa, se prizna popust na drugi oz. cenejši celoletni program,
  • popusti se obračunajo pri plačilu zadnjega obroka in se med seboj ne seštevajo. Popust se izračuna na osnovno ceno tečaja.

  Višina morebitnega popusta je opredeljena na prijavnici/pogodbi in ni obvezujoč, temveč je opredeljen pri opisu posameznega programa, objavljenega na spletni strani Zavoda G-rega.

  ODSTOPI IN VRAČILA:

  Udeleženec lahko v vsakem trenutku iz kakršnegakoli razloga odstopi od programa. Kot dan odpovedi se šteje dan, ko je Zavod G-rega prejel pisno odpoved po pošti (priporočeno) ali elektronski pošti /(zahtevano potrdilo, da je prejemnik e-pošte sporočilo prejel). V tem primeru za odstop in vračilo veljajo vpisni pogoji ter pogoji, zapisani na prijavnici / pogodbi. Zavod G-rega bo udeležencu bodisi na njegov TRR vrnil znesek v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi, bodisi izdal dobropis v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi za neizkoriščen del programa. Udeleženec programa pa se obvezuje poravnati vse obveznosti do trenutka odpovedi oz. izpisa udeleženca iz programa.

  Skladno s pogoji s prijavnice/pogodbe/računa Zavod G-rega udeležencu v primeru odstopa zaračuna odstopnino v višini 50€ (velja za letne programe), za katero se znesek morebitnega preplačila ustrezno zmanjša.

  V primeru odstopa od programa v sezonskih programih,  kjer udeleženec odstopi od programa že med programom (PRIMER: Program poteka od ponedeljka do petka, udeleženec pa v torek javi, da od programa odstopa), se mu vrne neizkoriščen del programa ( v prejšnjem primeru vrednost tečaja od torka do petka), zmanjšano za vrednost odstopnine, ki znaša 30€, ne glede na razlog odstopa.

  V primeru, da se udeleženec ob morebitnem odstopu od programa odloči za dobropis, je le-ta unovčljiv na programih, zapisanih na dobropisu, v istem šolskem letu in prvem naslednjem šolskem letu in NI prenosljiv na drugo osebo ali izplačljiv v denarju oz. kakorkoli drugače kot v obliki obiskovanja programa, opredeljenega v dobropisu. V primeru dobropisa se odstopnina NE zaračuna.

   

  NADOMEŠČANJE ZAMUJENIH UČNIH UR:

  Zavod G-rega nudi udeležencu programa možnost, da v primeru odsotnosti zamujene učne ure (skupaj največ 5 učnih ur v letnih programih oz. največ 1 dan v sezonskih programih) nadomesti v drugih razpoložljivih terminih, v kolikor so le-ti na voljo.

  Nadomeščanje posamezne učne ure se lahko izvede najkasneje v 8-ih dneh od posameznega dneva odsotnosti udeleženca na izbranem programu ne glede na razlog manjkanja, razen če gre za odsotnost in zdravstvenih razlogov in za to obstaja zdravniško potrdilo. V tem primeru se za datume nadomeščanja medsebojno dogovorita udeleženec in Zavod G-rega. V primeru, da udeleženec zamujenih učnih ur ne nadomesti, to ni razlog za povračilo zamujenih učnih ur v finančni obliki oz. vračilu v denarni obliki.

   

  IZREDNE SITUACIJE, IZREDNI DOGODKI, IZREDNE RAZMERE ALI ODPOVED ZARADI VIŠJE SILE V LETNIH PROGRAMIH (plavalni tečaj, smučarski tečaj, otroška telovadba…):

  V primeru, da se v času med dnem prijave in dnem zaključka programa zgodijo nepričakovane situacija, ki program po svoji osnovni funkciji spremeni, oz. da prejmemo s strani pristojnih organov dodatna navodila/priporočila oz. omejitve, bomo le-te upoštevali in program po potrebi spremenili oz. dopolnili. Ob morebitni prepovedi izvajanja dela ali celotne dejavnosti (primer: uporaba bazena), bomo program v skladu z možnostmi ustrezno podaljšali do konca tekočega šolskega leta oz. po potrebi do pričetka naslednjega šolskega leta. V primeru, da se zaradi okoliščin oz. navodili pristojnih organov s programom v nobeni obliki ne more nadaljevati, lahko Zavod G-rega ta program odpove, za neizkoriščen oz. neizveden del programa pa udeležencu prizna dobropis za istovrstno dejavnost v času in 1-letnem obdobju od dneva ponovnega pričetka izvajanja programov, ki se lahko v primeru, da bi tudi po preteku tega obdobja še naprej trajale izredne razmere, to obdobje tudi podaljša. V primeru zmanjšanja ur tečaja zaradi Covid situacije se cena programa sorazmerno zmanjša glede na število dejansko izvedenih učnih ur s strani Zavoda G-rega.

  Zavod G-rega ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo a prenosljivimi boleznimi v času vadbe oz. izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu stvar popolnoma lastne odločitve. 

  Z vpisom v programe Zavoda G-rega so udeleženec programa in njegovi skrbniki seznanjeni in se strinjajo z Izjavo covid ter vsemi aktualnimi smernicami in omejitvami.

   

  IZREDNE SITUACIJE, IZREDNI DOGODKE, IZREDNE RAZMERE ALI ODPOVED ZARADI VIŠJE SILE V SEZONSKIH PROGRAMIH (poletno počitniško varstvo na Laguni, aktivne počitnice na Pokljuki, druge sezonske aktivnosti):

  V primeru, da se v času med dnem prijave in dnem zaključka programa zgodijo nepričakovane situacije, ki program po svoji osnovni funkciji spremeni, oz. da prejmemo s strani pristojnih organov dodatna navodila/priporočila oz. omejitve, bomo le-te upoštevali in program po potrebi spremenili oz. dopolnili. Ob morebitni prepovedi izvajanja dela dejavnosti (primer: uporaba bazena), se v okviru počitniškega varstva izvedejo nadomestne aktivnosti, s čimer se ne spremeni finančna struktura oz. obveznost plačila programa počitniškega varstva. V primeru, da se zaradi okoliščin oz. navodili pristojnih organov s programom v nobeni obliki ne more nadaljevati, lahko Zavod G-rega ta program odpove, za neizkoriščen oz. neizveden del programa pa udeležencu prizna dobropis za istovrstno dejavnost v času in 1-letnem obdobju od dneva ponovnega pričetka izvajanja programov, ki se lahko v primeru, da bi tudi po preteku tega obdobja še naprej trajale izredne razmere, to obdobje tudi podaljša. 

  Zavod G-rega ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo a prenosljivimi boleznimi v času vadbe oz. izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu stvar popolnoma lastne odločitve.

   

  SPLOŠNE DOLOČBE:

  • prvi obrok in morebitna ostala predplačila se plačniku brezobrestno vrne v celoti, če na program, na katerega se udeleženec prijavlja, ne bi bilo prijavljenih dovolj udeležencev in programa zaradi tega ne bi bilo mogoče izvesti.
  • v primeru višje sile, organizacijskih ovir ali okvare bazena oz. športnega objekta, kjer se vadba izvaja, se program lahko podaljša in izvede najkasneje do konca šolskega leta. V kolikor kljub podaljšanju programa ne bo mogoče izvesti v celoti, bo izvajalec vrnil naročniku sorazmeren delež neizkoriščenega dela programa ali mu ponudil ustrezne nadomestne rešitve. Sorazmerni delež se izračuna na osnovno ceno programa.
  • Udeleženec in morebitni spremljevalci morajo pri vstopu na vadbo upoštevate takrat veljavne pogoje vstopa, ki jih določajo aktualni 
  • Udeleženec je dolžan na izbrani program priti 10 min pred pričetkom.
  • v primeru povečanja stroška prostorskih kapacitet za več kot 5% si izvajalec pridružuje pravico do uskladitve cen programa.
  • vsak udeleženec oz. starši ali skrbnik prejme en izvod pogodbe/prijavnice oz. prejme račun za program, ki s plačanim obrokom ob vpisu velja kot prijavnica/pogodba.
  • vse spore bosta stranki reševali sporazumno.
  • v primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete.

  S podpisom prijavnice/pogodbe oz. obiskovanjem programa udeleženec dovoljuje objavo slikovnega ali video gradiva, ki nastane pri izvedbi programov Zavoda G- REGA, na spletni straneh Zavoda G-REGA ter na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram…) 

   

  IZJAVA O ZASEBNOSTI:

  1. Zavod G-REGA (zavod) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Zavod bo osebne podatke uporabil izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkril nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.
  2. Hramba podatkov
   Zavod hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe. Zavod hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podatke o zdravstvenih posebnostih zavod obdeluje na podlagi vaše privolitve za namene izvajanja pogodbe do vašega preklica, vendar najdlje pet let od izpolnitve pogodbe. Zavod obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Zavod lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah zavoda tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov zavoda, ki temeljijo na privolitvah posameznikov ali na podlagi nakupa. Zavod lahko v nekaterih primerih vaše podatke posreduje tudi drugim podjetjem z namenom izvedbe dogovorjene storitve kot na primer hotelom, prenočiščem in ponudnikom prevozov. Zavod hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi. Podatke, ki jih posredujete zavodu G-REGA na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
  3. Vaše pravice Zavod skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:
   • pravico od zavoda zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
   • pravico od zavoda pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
   • pravico, da zavod brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
   • pravico, da zavod brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon;
   • pravico, da zavod omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga zakon;
   • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval zavodu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od zavoda zahteva da posreduje te podatke neposredno.
   • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba ali zakon.
  4. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva
   Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri zavodu G-REGA. Zavod lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Zavod mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora zavod obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko zavod s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da zavod trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Zavod v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo. Če posameznik po prejeti odločitvi zavoda meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri zavodu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Zavod mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če zavod ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka. V postopku pritožbe zoper odločitev zavoda po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.
  5. Pogodbena obdelava osebnih podatkov
   Zavod lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

  DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

  Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici/pogodbi resnični, podani prostovoljno in da je pogodba/prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

  Udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da Zavod G-REGA osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

  Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti po tej pogodbi/prijavnici ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja Zavoda G-REGA.

  Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do mojega preklica oz. največ 5 let ter izjavljam, da sem seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.

  Udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te prijavnice/pogodbe.

  Ljubljana, avgust 2021