Varovanje osebnih podatkov v Zavodu G-rega in Agenciji G-rega

 • DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

  Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici/pogodbi resnični, podani prostovoljno in da je pogodba/prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

  Udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da Zavod G-REGA osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

  Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti po tej pogodbi/prijavnici ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja Zavoda G-REGA.

  Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do mojega preklica oz. največ 5 let ter izjavljam, da sem seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.

  Udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te prijavnice/pogodbe.

  IZJAVA O ZASEBNOSTI:
   
  1. Zavod G-REGA (zavod) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno
  zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Zavod bo osebne podatke uporabil
  izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo
  razkril nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega
  organa ob podani zakonski podlagi.
   
  2. Hramba podatkov
  Zavod hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni
  podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.
  Zavod hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve
  pogodbe na pogodbeni podlagi. Podatke o zdravstvenih posebnostih zavod obdeluje na
  podlagi vaše privolitve za namene izvajanja pogodbe do vašega preklica, vendar najdlje pet
  let od izpolnitve pogodbe. Zavod obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega
  oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Zavod lahko svojo dejavnost
  oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah zavoda tudi na podlagi zakonitih
  upravičenih interesov zavoda, ki temeljijo na privolitvah posameznikov ali na podlagi nakupa.
  Zavod lahko v nekaterih primerih vaše podatke posreduje tudi drugim podjetjem z namenom
  izvedbe dogovorjene storitve kot na primer hotelom, prenočiščem in ponudnikom prevozov.
  Zavod hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta,
  na katerega se nanašajo računi.
  Podatke, ki jih posredujete zavodu G-REGA na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete.
  Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim
  preklicem.
  3. Vaše pravice
  Zavod skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo
  osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:
   pravico od zavoda zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
   pravico od zavoda pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
   pravico, da zavod brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v
  zvezi z njim;
   pravico, da zavod brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z
  njim, razen če je podlaga zakon;
   pravico, da zavod omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga zakon;
   pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval zavodu, v
  strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke
  posreduje drugemu upravljavcu ali od zavoda zahteva da posreduje te podatke
  neposredno.
   pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je
  podlaga pogodba ali zakon.
   
  4. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva
  Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri zavodu G-REGA. Zavod lahko
  zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Zavod mora o zahtevi
  posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu
  zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju
  zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora zavod obvestiti posameznika, posameznik
  pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah
  posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo,
  lahko zavod s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug
  dogovorjen način zahteva, da zavod trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače
  obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Zavod v primeru iz
  prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen
  neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način
  obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.
  Če posameznik po prejeti odločitvi zavoda meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso
  osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko
  pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri zavodu vloži obrazložen
  ugovor v roku petnajstih dni. Zavod mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih
  delovnih dneh. Če zavod ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri
  Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.
  V postopku pritožbe zoper odločitev zavoda po tem delu zakona odloča Informacijski
  pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v
  primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni
  dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.
   
  5. Pogodbena obdelava osebnih podatkov
  Zavod lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa
  obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami
  Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.